Forum www.rzeczpospolita2015.fora.pl Strona Główna www.rzeczpospolita2015.fora.pl
Symulacja Polityczna
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

[NP] o zmianach w administracji rządowej

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.rzeczpospolita2015.fora.pl Strona Główna -> Sejm i Izba Samorządowa / Debaty
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Mikołaj Liściowski
Nowa PrawicaDołączył: 14 Cze 2013
Posty: 4322
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Sob 11:46, 28 Mar 2015    Temat postu: [NP] o zmianach w administracji rządowej

Przechodzimy do debaty nad projektem ustawy zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej
Cytat:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej z 2023 roku
Art. 1. Art. 32 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty otrzymuje brzmienie:
"1. Kurator Oświaty wykonuje swoje obowiazki przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego.
2. Kurator Oświaty może wyznaczać powiatowych rzeczników działających przy Starostwie Powiatowym, lub w przypadku miasta na prawach powiatu Urzędzie Miasta. "

Art. 2. W Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadza się następującą zmianę:
Art. 116. otrzymuje brzmienie
1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego.
2. W skład Urzędu Wojewódzkiego wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 3, laboratoria kontroli jakości leków wykonujące zadania, określone w art. 65 ust. 8(20), badania kontrolne jakości leków recepturowych i aptecznych oraz próbek pobranych w trakcie kontroli.
3. Główny Inspektor Farmaceutyczny może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku tworzenia laboratorium; badania kontrolne jakości leków w tym przypadku wykonywane są na podstawie umowy zlecenia zawartej z jednostkami określonymi w art. 22 ust. 2(21) i 3.
4. Jednostkom określonym w art. 22 ust. 2 i 3 zlecane są również badania, których wykonanie nie jest możliwe w laboratoriach kontroli jakości leków z uwagi na brak odpowiedniej aparatury.
5. Laboratoria kontroli jakości leków mogą świadczyć usługi w zakresie analizy farmaceutycznej; usługi nie mogą naruszać realizacji obowiązków ustawowo nałożonych na Inspekcję Farmaceutyczną.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej dokonuje się nastepujących zmian:
Art. 8. ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
3. Wojewódzki inspektor działa przy pomocy urzędu wojewódzkiego.
4. Wojewódzki inspektor ma prawo mianować powiatowego inspektora inspekcji handlowej, który działa przy odpowiednim starostwie powiatowym.
5. Zasady działania inspektorów określa w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów.
Art. 8. ust. 6 uchyla się.

Art. 30. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach odrębnych lub w deklaracji, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia, na wskazany przez odpowiedni organ Inspekcji rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędu wojewódzkiego, kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań, którą następnie przekazuje się na rachunek dochodów budżetu państwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Art. 4. Art. 26 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym otrzymuje brzmienie:
Art. 26.
3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i 25, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego.
Art. 4. Art. 105f ust. 2. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów otrzymuje brzmienie:

Art. 105f.
2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zabezpieczone przez:
1) pozostawienie ich w wydzielonym lub oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu u kontrolowanego;
2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, na przechowanie w pomieszczeniu Urzędu lub Urzędu Wojewódzkiego.

Art. 5. Art. 20. ust. 3-4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych otrzymuje brzmienie:

Art. 20.
3. Wojewódzcy inspektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego w ramach specjalnie utworzonego wydziału.
4. Wojewódzki inspektor może wyznaczać powiatowych inspektorów działających przy Starostwie Powiatowym, za zgodą Głównego Inspektora, w szczególności w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b

Art. 6. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego wprowadza sie następujące zmiany:

Art. 20. ust. 3. ust. 3. otrzymuje brzmienie:
3) wyznacza wydziały Urzędu Wojewódzkiego ds. jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako ośrodki certyfikacji, w przypadku certyfikacji chmielu w gospodarstwie;

Art. 23. ust. 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1) ośrodkach certyfikacji albo wyznaczonych jako ośrodki certyfikacji wydziałach Urzędu Wojewódzkiego ds. jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadanych im numerach identyfikacyjnych;

Art. 7. Art. 87 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane otrzymuje brzmienie:

Art. 87. 1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego.
Art. 8. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin wprowadza sie następujące zmiany:

Art. 24. ust. 4. otrzymuje brzmienie:
4. Kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów może być przeprowadzana w innych, niż miejsca określone w ust. 2 i 3, miejscach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, w szczególności w:
1) miejscach wskazanych przez odbiorcę przesyłki;
2) pomieszczeniach Urzędu Wojewódzkiego.

Art. 88. ust. 3-4 otrzymuje brzmienie:
3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania Inspekcji na obszarze województwa, przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego
4. Wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora, złożony po uzgodnieniu z Głównym Inspektorem, może powiatowych inspektorów działających przy Starostwie Powiatowym.
Art. 89. uchyla się.

Art. 93. ust. 4. otrzymuje brzmienie:
4. W szczególnych przypadkach Główny Inspektor może przeprowadzać czynności kontrolne przy pomocy państwowych inspektorów bez względu na obszar województwa, w których ci inspektorzy działają.

Art. 106. otrzymuje brzmienie:
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację oraz wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji, a także tryb jej wydawania i wymiany, uwzględniając zakres zadań Inspekcji i sposób ich realizacji.

Art. 108. ust. 1. otrzymuje brzmenie:
1. Kto:
1) sprzedaje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu - wycofuje je z obrotu na własny koszt oraz wnosi na rachunek Urzędu Województwa właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200 % kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;
2) prowadzi obrót lub konfekcjonowanie środkami ochrony roślin bez wpisu do rejestru - wnosi na rachunek Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł;
3) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 - wnosi na rachunek Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł.
Art. 108. ust. 3. otrzymuje brzmenie
3. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.


Art. 9. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie wprowadza się nastepujące zmiany:

Art. 41. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Oceny polowej materiału siewnego dokonują upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, zwani dalej "urzędowymi kwalifikatorami".
Art. 42. ust. 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Próby materiału siewnego do oceny laboratoryjnej, na wniosek prowadzącego obrót - właściciela materiału, pobierają:
1) upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, zwani dalej "urzędowymi próbobiorcami";
Art. 42. ust. 2. otrzymuje brzmienie:
2. Próby materiału siewnego z partii, dla których wystawia się świadectwo Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA), pobierają urzędowi próbobiorcy posiadający upoważnienie do pobierania tych prób wydane przez kierownika wojewódzkiego laboratorium inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa posiadającego akredytację ISTA.
Art. 43. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonują wojewódzkie laboratoria inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa (urzędowe laboratoria) działajace przy Urzędzie Wojewódzkim.

Art. 61. ust. 5. otrzymuje brzmienie:
5. Zniszczenie etykiet, o których mowa w ust. 4, następuje w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Wojewódzkiego
Art. 10. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska wprowadza sie następujace zmiany:

Art. 5. ust. 3,5,6 otrzymują brzmienie:
3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego.
5. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, może powoływać powiatowych inspektorów działąjacych przy Starostwie Powiatowym. Powiatowy inspektor może, z upoważnienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, prowadzić sprawy i wydawać na terenie swojego działania decyzje administracyjne.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, zasady organizacji pracy wojewódzkich i powiatowych inspektorów.

Art. 36. uchyla się

Art. 11. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza sie następujace zmiany:
Art. 38. ust. 1.otrzymuje brzmienie:
1. Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Urzędu Wojewódzkiego prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Art. 92. ust. 1, 2 i 5 uchyla się
Art. 92 ust. 3, 4, 6 i 7 . otrzymuje brzmienie:
3. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, po zasięgnięciu opinii Generalnego Konserwatora Zabytków, może powoływać i odwoływać powiatowych konserwatorów zabytków.
4. Powiatowy konserwator zabytków, o którym mowa w ust. 3, działa przy Urzędzie powiatu.
6. Powiatowy konserwator zabytków, o którym mowa w ust 3 i 4, z upoważnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, na terenie swojego działania prowadzi kontrole i sprawy, w tym, w szczególności, wydaje decyzje administracyjne.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, organizację pracy wojewódzkich i powiatowych konserwatorów zabytków, uwzględniając w szczególności stanowiska pracy, których utworzenie w poszczególnych urzędach jwojewództwa lub powiatu est obowiązkowe.

Art. 99. ust. 4. otrzymuje brzmienie:
4. Obsługę administracyjną i finansową Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia Urząd Wojewódzki.

Art. 12. Art. 22. ust. 3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym otrzymują brzmienie:
Art. 22.
3. Państwowa Straż Rybacka jest podległa bezpośrednio wojewodzie.

Art. 13. Należności i zobowiązania likwidowanych inspektoratów stają się należnościami i zobowiązaniami urzędu wojewódzkiego. Urząd wojewódzki przejmuje mienie likwidowanych inspektoratów z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce nieruchomościami i przepisów o finansach publicznych.
Art. 14.
1. Pracownicy likwidowanych inspektoratów stają się z dniem 1 stycznia 2024 r. pracownikami urzędu wojewódzkiego.
2. Stosunki pracy z pracownikami wygasają po upływie trzech miesięcy od dnia przejścia do urzędu wojewódzkiego, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.
3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.
4. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2., lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3. , pracownikom przysługują odpowiednie świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunek pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji zakładu pracy.
5. Do okresu pracy, od którego zależą świadczenia, o których mowa w ust. 4., wlicza się okres pracy w urzędzie wojewódzkim.
6. Ust. 2 i 3. nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.).

Art. 15.
Osoby zajmujące w dniu likwidacji inspektoratów stanowiska kierowników inspektoratów i ich zastępców pozostają na swoich stanowiskach do czasu ich odwołania w trybie przewidzianym odrębnymi ustawami.

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Uzasadnienie:
Obecnie działa kilkanaście różnych inspektoratów itp. instytucji. Każda z nich ma w każdym województwie osobny urząd i zazwyczaj także wydziały w powiatach. W każdym z tych urzędów trzeba zatrudniać cały szereg pracowników tzw. obsługi, to jest np: informatyka czy księgowego. Naszym zdaniem należy tą sytuację zmienić, gdyż często jeden taki pracownik wystarczyłby na kilka tego typu urzędów. Dlatego też uważamy za stosowne połączenie tych urzędów z Urzędami województwa. Niesie to ze sobą oszczędności w skali roku ok. 60 mln złotych.
Oczywiście ustawa nie przyniesie całkowitej likwidacji wszystkich instytucji, którymi się zajmujemy. Celem ustawy jest utworzenie wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz będące tego konsekwencją włączenie aparatów pomocniczych wybranych terenowych organów administracji rządowej w struktury urzędu wojewódzkiego. Efektem ma być zmniejszenie liczby i kosztów stanowisk obsługowych w tych jednostkach, zwiększenie sprawności i poprawienie koordynacji procesów obsługowych, a także wykorzystanie efektu skali np. przy zamówieniach publicznych. W chwili obecnej to, co w świetle ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie powinno stanowić wyjątek, w rzeczywistości stanowi zasadę w funkcjonowaniu administracji. Jedynie bowiem Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie posiada wyodrębnionego w formie samodzielnej jednostki budżetowej aparatu pomocniczego. Wszystkie pozostałe organy rządowej administracji zespolonej posiadają własne aparaty pomocnicze, w postaci odrębnych jednostek budżetowych. Dodatkowo, w sposób bezpośredni powiązana z budżetem wojewody jako dysponenta części budżetowej jest Państwowa Staż Rybacka - jako wyodrębniona jednostka budżetowa oraz powiatowi lekarze weterynarii i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni i obsługujące ich jednostki organizacyjne. Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują jak nieefektywny jest to system, szczególnie w kontekście zarządzania kosztami całej rządowej administracji zespolonej podległej wojewodzie. Odsetek stanowisk obsługowych w jednostkach administracji zespolonej wynosi ok. 21.2 %, przy czym im mniejsza jest to jednostka, tym większy jest udział tych stanowisk. Sytuacja ta spowodowana jest między innymi występowaniem stanowisk, których utworzenia bezpośrednio wymagają przepisy prawa, np. stanowiska związane z prowadzeniem księgowości, bezpieczeństwem i higieną pracy lub ochroną informacji niejawnych — w każdej jednostce osobno. Ponadto, w jednostkach tych występują stanowiska, których utworzenie jest niezbędne dla prawidłowej działalności takiej jednostki, np. stanowiska związane z prowadzeniem spraw kadrowych, spraw informatycznych czy stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych.
Funkcjonujące już rozwiązanie polegające na tym, że Urząd Wojewódzki zapewnia pełną obsługę Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kadrowym, finansowym i logistycznym sprawia, że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może się skupić tylko i wyłącznie na realizacji swoich zadań merytorycznych. Jest to również o tyle istotne, że mniejsze jednostki takie jak Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Rybacka czy też Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponują niewielkimi środkami na wynagrodzenia. Konieczność zabezpieczenia środków na pensje dla osób realizujących zadania obsługowe ogranicza możliwość zatrudniania specjalistów. Specyfika zadań obsługowych natomiast powoduje, że nawet najmniejsza jednostka musi zatrudnić osobę, która będzie zajmowała się kadrami, finansami, zarządzaniem nieruchomościami, BHP oraz innymi zadaniami zapewniającymi sprawne funkcjonowanie jednostki. Dodatkowo szeroki zakres obowiązków takiej osoby sprawia, że zazwyczaj ma ona trudności z rzetelną i kompleksową analizą uregulowań prawnych dotyczących tak wielu dziedzin, co nie wpływa korzystnie na jakość jej pracy.
Opisane wyżej przykłady jednoznacznie wskazują, że sposób zorganizowania administracji w zakresie zatrudnienia nie należy do najbardziej efektywnych. Jest to zatem kolejna sfera, w której
zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania, z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań technicznych i rozwiązań funkcjonujących poza sektorem publicznym może doprowadzić do ograniczania kosztów jej funkcjonowania.
Konkludując, należy stwierdzić, że uchwalenie projektowanej ustawy przyczyni się do pełniejszej realizacji woli ustawodawcy wyrażonej w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w zakresie zespolenia administracji w jednym urzędzie, poprawy organizacji i jakości pracy inspekcji wojewódzkich oraz umożliwi skoncentrowanie się organów rządowej administracji zespolonej na wykonywaniu zadań merytorycznych, do których zostały powołane.
Założenia przewidują również zespolenie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, gdyż brak jest przesłanek do utrzymywania przez nie statusu organów niezespolonej administracji rządowej. Zgodnie z art. 57 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa. W przypadku regionalnych dyrekcji ochrony środowiska przesłanki te nie zachodzą. Konsekwencją zespolenia tych jednostek będzie przejęcie wykonywania zadań obsługowych przez wojewódzkie centra usług wspólnych, a także włączenie ich w struktury organizacyjne urzędu wojewódzkiego.
Apeluję do całej izby o poparcie tej ustawy.

Debata trwa do godziny 12:00 30 marca
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.rzeczpospolita2015.fora.pl Strona Główna -> Sejm i Izba Samorządowa / Debaty Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin